Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

SL-LOGIC s.r.o.
IČO: 55637817
DIČ: 2122045189
so sídlom: Mierová 745/90, 956 05 Radošina, Slovensko
zapísanej v Obchodný register OS Nitra, oddiel Sro, vložka 61052/N

kontaktné údaje:

E-Mail: info@sl-logic.sk
Telefón: +421918488527 (konateľ)
WEB: www.sl-logic.sk

(ďalej len: „prevádzkovateľ“)

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú osobu.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky.

a) Osobné údaje fyzickej osoby (titul, meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, národnosť, telefón, e-mail)

b) Osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefón, e-mail)

c) Osobné údaje právnickej osoby – (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ (IČ DPH), telefón, e-mail)

podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

 • Spracovanie účtovných dokladov

a) Osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady faktúr (titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, číslo účtu, e-mail, podpis)

podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 • Live chat a kontaktný formulár na webe

a) Účastníci / klienti / potencionálny klienti kontaktujúci prevádzkovateľa (meno, priezvisko, telefón, e-mail)

podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona (s tým súvisí aj následné uskutočnenie cenovej ponuky).

 • Vymáhanie pohľadávok

a) Dotknuté osoby, fyzické osoby, právnické osoby v postavení účastníkov konania (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo)

v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok, zákona. č . 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

 • Zasielanie marketingových ponúk a výkon ďalších marketingových aktivít

podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov pre účely archivácie),
 • po dobu retencie histórie Live chatu, najviac 14 dní,
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 1 rok, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru na základe zmluvy:
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika, IČO: 36624942
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovenská republika, IČO: 36631124
  • Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48136999
 • zaisťujúce marketingové a analytické služby viď. Informácie o cookies
 • externý dodávateľ účtovných služieb:
  • Mireta, s.r.o., Pruské 490, 018 52 Pruské, IČO 53833236, DIČ 2121512173
 • orgány štátnej moci alebo inému oprávnenému orgánu, pokiaľ nám uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje. V prípade vymáhania našich práv alebo našej obhajoby môžu byť vaše osobné údaje odovzdané inému subjektu (napr. advokátovi).

2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia analytických (Google Analytics) služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslami, antivírovým programom, zálohami a pod.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a oprávnenému záujmu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a taktiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.